Διαγωνισμός #WoliUp – Οροι Συμμετοχής

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “#WoliUp CONTEST”

Η εταιρεία με την επωνυμία «Woli Services Ltd», εφεξής καλούμενη «η Διοργανώτρια», στο πλαίσιο της διαφημιστικής εκστρατείας της εφαρμογής WOLI App και κατόπιν σχετικής συμφωνίας με την εταιρεία «SOLAR Ραδιοτηλεοπτικές και Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «SOLAR MEDIA ΑΕ», η οποία ανήκει στον όμιλο εταιρειών “MAD” και λειτουργεί τον μουσικό τηλεοπτικό κανάλι MAD TV, καλούμενη εφεξής και για λόγους συντομίας «MAD», προκηρύσσει Διαγωνισμό με την ονομασία #WoliUp Contest (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), για την ανάδειξη ενός/μιας νικητή/τριας, με έπαθλο τόσο ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Βαρκελώνη για τρεις (3) διανυκτερεύσεις (το οποίο προσφέρει το ταξιδιωτικό γραφείο Norstar), όσο και το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €) (το οποίο θα πιστωθεί στο Woli λογαριασμό του ίδιου νικητή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι όρους:

1.- Στον Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος όλοι όσοι διαμένουν νόμι¬μα στην Ελλάδα, είναι ηλικίας 10 έως 18 ετών, είναι κάτοχοι έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου (διαβατήριο ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας κατά περίπτωση), έχουν κατεβάσει την εφαρμογή Woli στο κινητό τους και διαθέτουν λογαριασμό στο Instagram («Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»).
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας εταιρείας, του ομίλου εταιρειών «MAD», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄βαθμού των ανωτέρω.
Για τους ανήλικους τεκμαίρεται ότι συμμετέχουν έχοντας λάβει την προηγούμενη συναίνεση των προσώπων που ασκούν κατά νόμο τη γονική μέριμνα άλλως την επιμέλεια αυτών. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο διαγωνισμό, θα επέρχεται ακύρωση της συμμετοχής του.
2.- Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 27 Νοεμβρίου και ώρα 23:59.
3.- Με την πραγματοποίηση μίας συναλλαγής σε online/offline κατάστημα ή μέσα στο Woli Matketplace χρησιμοποιώντας τη Woli κάρτα του (είτε ψηφιακή, είτε φυσική), κάθε Συμμετέχων συμμετέχει αυτομάτως στην κλήρωση.
Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός ισχύει αποκλειστικά και μόνο για έγκυρες συναλλαγές. Έγκυρες θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διά¬στη¬μα της Διάρκειας του Διαγωνισμού (από 07.11.2022 έως 27.11.2022) με τη χρήση κάρτας Woli.

Επίσης, για να είναι έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό θα πρέπει να ακολουθηθούν τα βήματα που αναφέρονται στο αναρτημένο post στο Instagram του Μad ΤV. Να κάνουν like στο post του Διαγωνισμού, να ακολουθήσουν τα Instagram account του Mad TV (@mad_tv) και της Woli (@woli_app).

Ρητώς ορίζεται ότι σε περίπτωση ακύρωσης της Woli κάρτας, ο νικητής χάνει αυτομάτως το δικαί¬ωμα στο δώρο και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διορ¬γα¬νώτριας ή/και των εταιρειών «MAD» «Woli Services Ltd» και «NORSTAR».

4.- Τo Δώρo. Θα κληρωθεί ένας/μια νικητή/τρια, που θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στη Βαρκελώνη για τρεις (3) διανυκτερεύσεις (το οποίο προσφέρει το ταξιδιωτικό γραφείο Norstar), καθώς και το χρηματικό ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €), το οποίο θα πιστωθεί το Woli λογαριασμό του ίδιου νικητή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που ο/η νικητής/τρια δεν έχει ενηλικιωθεί, το δεύτερο άτομο που θα ταξιδέψει μαζί του/της θα πρέπει να είναι ενήλικας. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, κατά την παραλαβή του δώρου, οι γονείς/κηδεμόνες θα προβούν στην σχετική δήλωση που επισυνάπτεται δίνοντας την συγκατάθεσή τους για την αποδοχή και χρήση του δώρου από το ανήλικο νικητή και τέκνο τους και ορίζοντας το ενήλικο πρόσωπο που θα ταξιδέψει μαζί με το παιδί τους. Η δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιες ελληνικές αρχές (π.χ. ΚΕΠ, Αστυνομικό Τμήμα κλπ) ή να έχει εκδοθεί μέσω gov.gr.
Το δώρο δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον νικητή έως το τέλος του 2023, εξαιρουμένων των διαστημάτων των εορτών και τριημέρων. Οι διακαιούχοι θα πρέπει να ενημερώσουν το ταξιδιωτικό πρακτορείο τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημέρα κατά την οποία επιθυμούν να ταξιδέψουν για να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν.
Η «MAD» και η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν το δώρο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ήτοι γεγονότος που θα είναι εκτός της σφαίρας επιρροής τους.
Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκρι¬μένο και προσωποπαγές, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα δώρα.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος νικητής δεν είναι σε θέση να ταξιδέψει για οποιοδήποτε λόγο. Ο τελευταίος θα πρέπει να ειδοποιήσει εγκαίρως την Διοργανώτρια ή/και το MAD, έτσι ώστε να διεξαχθεί νέα κλήρωση για την ανάδειξη νέου νικητή.
Η Διοργανώτρια πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει καμία δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του νικητή κατά την αξιο¬ποίηση του δώρου του, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμε¬το¬χή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.
5.- Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει προσωπικά τον/την νικητή/τρια γραπτώς με προσωπικό μήνυμα (DM) στο Instagram και θα του/της υποδείξει τον τρόπο παραλαβής του δώρου.
6.- Μετά την ανάδειξη του νικητή, θα δημιουργηθεί υλικό σχετιζόμενο με αυτό, το οποίο θα αναρτηθεί στο Instagram της «MAD», κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτής.
Αποκλειστικός κύριος και δικαιούχος χρήσης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής περιεχομένου, που θα προκύψει από την παρουσία του νικητή στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμε¬τάλλευσης και σχετίζεται με τους Συμμετέχοντες και τη συμμετοχή τους στο Διαγω¬νι¬σμό, καθίσταται η «MAD», για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της. Οι Συμμετέχοντες δηλώ-νουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν καμία αξίωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για την ως άνω εκμετάλλευση. Ειδικότερα, και προς άρση πάσης αμφι¬βο¬λίας, οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς ότι μεταβιβάζουν στην ως άνω εταιρεία όλα τα δικαιώματα και εξουσίες που απορρέουν από την ενσωμά¬τωση των προσωπικών τους δεδομένων στο υλικό που θα δημιουργηθεί (π.χ. δημοσίευμα στο Instagram) χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμε¬τάλ¬λευσής τους, καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα μεταβίβασης ή/και παρα¬χώρησης άδειας χρήσης των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών σε τρίτους χωρίς να διατηρούν καμία οικονομική αξίωση ή άλλη απαίτηση έναντι της Διοργανώτριας ή/και της «MAD». Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέ¬χο¬ντες, καθώς και οι γονείς/κηδεμόνες τους θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαι¬ω¬μάτων κατά τα ανωτέρω.
7.-
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Α. Τρόπος χρήσης των προσωπικών δεδομένων
Η Διοργανώτρια και η MAD θα επεξεργαστούν, ως από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας, στο βαθμό που είναι αναγκαίο τα προσωπικά δεδομένα που θα θέσουν στη διάθεσή τους οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό για την διενέργεια της κλήρωσης, την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες και τους νικητές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το Διαγωνισμό, την παράδοση του δώρου στους νικητές, την επιβεβαίωση της ηλικίας και της ταυτότητας των Συμμετεχόντων και των νικητών καθώς και της συμμόρφωσης αυτών με τους όρους του Διαγωνισμού, καθώς και για την δημοσιοποίηση των νικητών με τους τρόπους και στα μέσα που περιγράφονται στους όρους του Διαγωνισμού.
Η MAD, ως ανεξάρτητη υπεύθυνη επεξεργασίας, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που θα περιέχονται στο υλικό που θα δημιουργηθεί κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 6.
Β. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργαστεί η Διοργανώτρια
Η Διοργανώτρια και η MAD θα επεξεργαστούν, ως από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό:
Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, profile name στο Instagram, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επιβεβαίωσης συναλλαγής μέσω Woli.
Η MAD, ως ανεξάρτητη υπεύθυνη επεξεργασίας, θα επεξεργαστεί τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των νικητών: Ονοματεπώνυμο, αριθμός κινητού τηλεφώνου, Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας, profile name στο Instagram, διεύθυνση κατοικίας και στοιχεία επιβεβαίωσης συναλλαγής μέσω Woli.
Γ. Πρόσωπα τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα αποσταλούν στο ταξιδιωτικό γραφείο Norstar στο βαθμό που απαιτείται για την παράδοση σε αυτούς του δώρου.
Επίσης, η MAD, ως ανεξάρτητη υπεύθυνη επεξεργασίας, θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που θα περιέχονται στο υλικό που θα δημιουργηθεί κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό 6.
Δ. Νομική βάση της επεξεργασίας
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στο έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας και της MAD να διενεργήσουν διαγωνισμό ώστε μέσω αυτού να προωθήσουν την δραστηριότητά τους.
Η δημοσιοποίηση των στοιχείων των νικητών και οι τυχόν διαφημιστικές ενέργειες στο πλαίσιο των οποίων γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των νικητών έχουν ως νομική βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον της MAD να προωθήσει μέσω του Διαγωνισμού την δραστηριότητά του.
Ε. Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων.
Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Διοργανώτρια και την MAD για 3 μήνες από την διενέργεια ή από την οριστική ματαίωση του Διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα διατηρηθούν από την Διοργανώτρια για 2 έτη από την διενέργεια του Διαγωνισμού.
Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και τα τυχόν βίντεο ή οι φωτογραφίες όπου εμφανίζονται οι νικητές θα διατηρούνται από την MAD για διάστημα 7 ετών από την ανακήρυξη των νικητών και δύναται να αναρτηθούν στο πλαίσιο της επικοινωνίας την ψηφιακή πλατφρόμα του Youtube.
Στ. Λοιπά δικαιώματα
Οι Συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας τα οποία μπορούν να ασκήσουν με αποστολή e-mail στο compliance@woli.io ή στο info@mad.gr
Τέλος έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, , τηλ. 210 6475600, fax 210 6475628, e-mail complaints@dpa.gr, αν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
8.- H Διοργανώτρια ή/και η «MAD» έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμ¬μετοχών και να αποκλείσουν οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμ¬βει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, οι προαναφερόμενες εταιρείες διατη¬ρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμε¬τέ¬χοντα, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προει¬δο¬ποιήσεως, εφ’ όσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρα¬τηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.
9.- Η Διοργανώτρια ή/και η MAD διατηρούν τo δικαίωμα vα μεταβάλουν τoυς Όρoυς Συμμε¬τοχής στον Διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη κρίση τους. Οι τυχόν τροπο¬ποιήσεις θα ανακοι¬νώνονται στην ιστοσελίδα www.mad.gr θα είναι δεσμευτικές για όλους τους Συμμετέχο¬ντες. Η Διοργανώτρια ή/και η MAD ουδεμία ευθύ¬νη αναλαμβά¬νουν αναφο¬ρικά με τις εν λόγω τρשּׁπο¬ποιήσεις.
10.- Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό, κάθε Συμμε¬τέ¬χων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει μέσω προσω¬πικού μηνύματος στην ιστοσελίδα www.mad.gr
11.- Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.
12.- Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν αναρτηθεί στο www.mad.gr
13.- Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανε¬π鬬φύ¬¬λα¬κτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων και τη συν¬ακό¬λου¬θη παραί¬¬τηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της Διοργα¬νώ¬¬τριας και της MAD.
Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της MAD περιορίζεται απο¬κλει¬στικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια και η «MAD» δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τον νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζό¬μενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.